Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

Standardavtaler

Minimer

1. Hva er en Standardavtale?

En Standardavtale er en avtale som benyttes i mange avtale- og partsforhold. En standardavtale er utarbeidet på forhånd, vanligvis med flere vilkår som ikke kan avtales annerledes i det enkelte tilfelle. En standardavtale er ofte utarbeidet av den ene parten, og kan derfor være ensidig til fordel for den part som på forhånd har forfattet og bestemt innholdet av standardavtalen.

Standardavtaler benyttes i mange ulike forbindelser, både i nærings- og forbrukerforhold, som f.eks. forhandleravtale, leverandør/fraktavtale og låneavtale mellom bank og låntager. En standardavtale kan gjerne ha karakter av å være en individuell avtale – selv om det egentlig ikke er tilfelle. Dette nettopp siden standardavtaler har forhåndsbestemte og mer generelle vilkår.
 
2. Fordeler og ulemper med Standardavtale 

Standardavtaler har sine klare fordeler og ulemper. Fordelene med Standardavtale er gjerne at det er praktisk og tidsbesparende i motsetning til dersom partene skal begynne fra scratch. En Standardavtale er ofte til stor fordel for parten som har utarbeidet den, men likefult kan den også være en fordel for den annen part, f.eks. forhandlerne (for det konkrete produktet) - som vet de behandles likt av distributøren (selv om de sikkert kunne tenkt seg bedre vilkår i Standardavtalen). Standardavtaler har også den fordel at de som regel er bygget på erfaring, dvs. hva som er har vist seg å fungere i praksis.
Den største ulempen med Standardavtale er dersom den ensidig er til klar fordel kun for den ene parten. Det kan være både i nærings- og forbrukerforhold. Og typisk hvis det ikke gis anledning til å forhandle. F.eks. ønsker de fleste leverandører innen it og telecom å levere sine tjenester og varer til Telenor, men det er ikke sikkert de tør å forhandle om de enkelte vilkårene i Telenors Standardavtale – av frykt for å miste oppdraget. Følgelig kan også profesjonelle aktører være potensielt tapslidende mot de største aktørenes Standardavtaler.
3. De vanligste vilkårene i standardavtaler      

Mange av vilkårene går igjen i de ulike Standardavtaler. Verdt å merke seg er generelle vedlegg, som følger med Standardavtalen (og følgelig er en del av den), typisk vedrørende generelle innkjøpsbetingelser. Alminnelige vilkår er;
i) Standardavtalens formål, danner grunnlaget for samarbeidet
ii) Avtaleperioden, tidsbestemt eller tidsubestemt? Anledning til oppsigelse, reforhandlingsrett og hva er vilkårene for heving (som regel vesentlig mislighold/material breach)?
iii) Spesifikasjon av leveransen/produktet/tjenesten, herunder volum, kvalitet og ytelse
iv) Pris og betalingsvilkår, 14 eller 30 dagers forfall?
v) Kjøpers avbestillingsrett. Kan kjøper, inntil levering, skriftlig avbestille leveransen, mot å dekke dokumentert tap (altså ikke fortjenesten)?
vi) Kontaktpersoner og kommunikasjon mellom partene. Gode og klare linjer i Standardavtalen, som færrest mulig kontaktpersoner fra hver side, vil kunne være forebyggende misforståelser og konflikter.
 
Selv om en Standardavtale er inngått kan man alltids prøve og reforhandle uheldige vilkår, og i enkelte tilfelle kreve revidering i medhold av avtaleloven. Men det mest fornuftige er å være bevisst på de juridiske utfordringene i forkant av inngåelsen.
 
Oslo 16.11.12
Skjerve-Nielssen & Co Advokatfirma
          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Respekt for privatlivet    Betingelser for bruk