Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

ANSVARSGJENNOMBRUDD I AMERIKANSK SELSKAPSRETT; ”PIERCING THE CORPORATE VEIL”

Problemstilling

”Piercing the Corporate Veil” er spørsmålet om gjennomskjæring og identifikasjon i amerikansk selskapsrett, nærmere sakt om muligheten til å gå på det bakenforliggende ledd – altså aksjonæren(e).

I amerikansk rett har man også utgangspunktet om at hvert selskap svarer for seg, ”seperate libality”, med det har over lengre tid utviklet seg et prinsipp om ansvarsgjennombrudd når selskapet har vært uselvstendig mht. formål og organisasjon (den såkalte ”alter ego” doktrinen). Hvis flere faktorer foreligger kan det medføre ansvarsgjennombrudd. ”Piercing the Corporate Veil” er det temaet innen amerikansk selskapsrett som har vært mest gjenstand for søksmål i nyere tid, det kan derfor også være en aktuell problemstilling for norske selskaper med datterselskaper- eller større eierinteresser i amerikanske selskaper.

Hensyn bak ”Piercing the Corporate Veil”

Den vidtgående anvendelsen av identifikasjon i amerikansk selskapsrett må sees i sammenheng med at den lovgivningsmessige regulering av forholdene ifm stiftelse og drift av selskaper, med begrenset ansvar, er langt mindre omfattende enn i den norske aksjeloven. Ved en del domfellelser ut fra ”piercing the corporate veil”-doktrinen, oppnår de i USA et tilsvarende resultat som man i norsk rett kan oppnå ved anvendelse av alminnelig culpa- og fullmaktsbetraktninger eller konkurslovens omstøtelsesregler.

Vilkår og retningslinjer for ansvarsgjennombrudd

Grunnlaget for ansvarsgjennombruddet, og den nevnte ”alter ego”-doktrinen, er avgjørelser som Fisser v. International Bank. På bakgrunn av dommen og utviklingen i rettspraksis er det utviklet en såkalt ”Fisser-test” for ansvarsgjennombrudd. Det er ikke tilstrekkelig å kunne konstatere ansvarsgjennombrudd at morselskapet har utøvet fullstendig kontroll over datterselskapet og dette bare har vært ”a mer instrumentality of its parent”. I ”Fisser-testen” er det 11 forskjellige faktorer som forsøker å presisere hva som kan være relevante omstendigheter som taler for ansvarsgjennombrudd, og som ofte blir sitert av domstolene. Disse er:

 1. The parent corporation owns all or most of the capital stock of the subsidiary.
 2. The parent and subsidiary corporations have common directors or officers.
 3. The parent corporation finances the subsidiary.
 4. The parent corporation subscribes to all of the capital stock of the subsidiary or otherwise causes its incorporation.
 5. The subsidiary has grossly inadequate capital.
 6. The subsidiary corporation pays the salaries and other expenses or losses of the subsidiary.
 7. The subsidiary has substantially no business except with the parent corporation and no assets except those conveyed to it by the parent corporation.
 8. In the papers of the parent corporation or in the statements of its officers, the subsidiary is described as a department or division of the parent corporation, or its business or financial responsibility is referred to as the parent corporation’s own.
 9. The parent corporation uses the property of the subsidiary as its own.
 10. The directors or executives of the subsidiary do not act independently in the interest of the subsidiary but take their orders from the parent corporation in the latter’s interest.
 11. The formal legal requirements of the subsidiary are not observed.

I utgangspunktet innebærer ansvarsgjennombrudd et økonomisk ansvar, og ikke et ansvar for kontraktsoppfyllelse.

Hvordan unngå ansvarsgjennombrudd

Det er viktig å være klar over at spørsmålet om ansvarsgjennombrudd, og de konkrete vilkår, kan avhenge av hvilken jurisdiksjon, og følgelig stat, selskapet er underlagt, og hvorvidt selskapet er autorisert til å drive forretningsvirksomhet i mer enn en stat.

På mer generelt grunnlag er det oppstilt fire betingelser for i best mulig grad å unngå ansvarsgjennombrudd, som samsvarer med retningslinjene i ”Fisser-testen”, dette er:

 1. Selskapene skal fra stiftelsen ugjøre selvstendige økonomiske enheter.
 2. Den rettslige adskillelsen skal gjenspeiles i den daglige driften av virksomheten.
 3. Den formelle adskillelsen mellom selskapene skal overholdes og opprettholdes.
 4. Ovenfor omverdenen bør det klart gjøres oppmerksom på den juridiske adskillelsen.

Håkon Skjerve-Nielssen

16.01.11Se Hagstrøm, Viggo, TfR-1993-250

Jf. Thompson, Robert B. (1991), Cornell Law Review, s. 1036-1074

Se Clausen, Nis Jul, TfR-1987-955

228 F 2d. 231 (2 CCA 1960)

Se Hagstrøm, Viggo, TfR-1993-250

Jf. Clausen, Nis Jul, TfR-1987-955

Jf. Hagstrøm, Viggo, TfR-1993-250

Se Clausen, Nis Jul, TfR-1987-955

 

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Privacy Statement    Terms Of Use