Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

FORSLAG TIL FORENKLET AKSJELOV

Advokat Gudmund Knudsen leverte den 11. januar i år, på vegne av NHO, utredning med forslag til forenkling og modernisering av aksjeloven til Justisdepartementet. Utredningen sendes nå ut på høring.

Det viktigste forslaget i utredningen er forslaget om at det lovbestemte kravet til minste aksjekapital reduseres til kr. 30 000 (kr. 100 000,- i dag). Det er ikke utenkelig at forslaget har sammenheng med utviklingen av NUF-selskapene (se egen artikkel), som en konkurrent til de alminnelige AS’ene, hvor det ikke er noe reelt krav om aksjekapital ved stiftelse.

Utredningen inneholder forslag til forenkling av reglene om stiftelse av aksjeselskap, blant annet om elektronisk stiftelse og registrering, samt at stiftelsesomkostningene (vanligvis mellom kr. 20-25000,-) skal kunne dekkes av aksjekapitalen. Det foreslås endringer i kapitalreglene, herunder mer liberale regler om utbetaling av utbytte og andre utdelinger fra selskapet. Det skal kunne deles ut ekstraordinært utbytte, basert på mellombalansen. Det foreslås også at selskapet som hovedregel skal ha ubegrenset adgang til erverv av egne aksjer og til å yte finansiell støtte til erverv av aksjer i selskapet.

I utredningen foreslås også oppmyking av reglene for avholdelse av generalforsamling og selskapets ledelse. Imidlertidig kan også aksjeeierne i dag, dersom de er enige, avholde generalforsamling med en forenkling i forhold til aksjelovens formregler.

Bedriftsforbundets leder, adm.dir. Tom Bolstad, uttaler – i forbindelse med forslaget til ny aksjelov – til Finansavisen den 11. januar at “Vi håper at kapitalkravet for aksjeselskaper reduseres”. Bolstad viser til at kapitalkravet i Sverige er halvert til kr. 50 000,- og mener “ – Det er et godt utgangspunkt også her til lands”.

Mange mindre bedrifter bruker mye energi på å følge kravene til formalia, som følger av aksjeloven, og som Foretaksregisteret i Brønnøysund nøye påser at selskapene følger. I samsvar med forslaget om en forenkling omkring dette sier Bolstad at “- For å gjøre det lettere å starte og drive et lite foretak bør stiftelsesregler og notekrav forenkles, generalforsamling kan ofte droppes. Det samme gjelder årsberetning.”

 

I lys av at aksjeselskaper har begrenset ansvar, og at aksjekapitalen skal være en form for kreditorsikkerhet – som nå da i ytterligere grad kan bli illusorisk – kan det imidlertid tenkes at det fortsatt vil være fornuftig med en viss grad av krav til formalia, generalforsamlinger etc., for nettopp å opprettholde kontrollen med de såkalte useriøse aktørene.

 

 

 

Håkon Skjerve-Nielssen

17.01.11

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Respekt for privatlivet    Betingelser for bruk