Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

Skattefrie selskaper?

Minimer

Nyheten før jul om at Olav Thon overfører sine verdier til en stiftelse - skapte spekulasjoner om dette ble gjort av skattemessige hensyn.
Vi har ikke kjennskap til Olav Thons motiver - derimot har vi inngående kjennskap til spørsmål om skattefrihet for selskaper.
I prinsippet kan skattefrihet oppnås både for aksjeselskaper, selveiende stiftelser og foreninger. 

I praksis har det vist seg meget vanskeligere med skattefrihet for aksjeselskaper enn for selveiende stiftelser.
For stiftelser med ideelt formål er det kurant med skattefrihet. Dette fordi aksjeselskaper alltid har eiere - mens en stiftelse eier seg selv.
Ulempen med å lage en stiftelse og overføre verdier til den - er at om man derved mister råderetten og eiendomsretten til verdiene for tid og evighet.

Det er en del grunnleggende vilkår som må tilfredsstilles for å oppnå skattefrihet for stiftelse, således:

a.  Det må lages et gavebrev og statutter hvorved pengeoverføringen skjer til stiftelsen  som  skal drives i henhold til statuttene.

b.  Statuttene må ha et allmennyttig formål - eller "ikke erverv til formål"–  som det står i loven. Det kan for eksempel være undervisning, idrett, eller bidrag til forskning, eller mye  annet "ekstra" gunstig. Dette formålet må legges inn i statuttene som stiftelsens formål.

c.  Dertil må den faktiske virksomhet som utøves - samsvare med formålet.

Noe økonomisk virksomhet kan likevel utøves i en stiftelse - men da vil det bli skatteplikt kun for  den økonomiske virksomheten - således ved utleie av fast  eiendom. Dersom den økonomiske virksomhet bare realiserer det ideelle formål, blir også den skattefri.

d.  For øvrig må institusjonens oppbygning gjøres på riktig måte - i samsvar med lov om   stiftelser - og således at et overskudd ikke kommer noen andre til gode - enn det som  følger av formålet - for eksempel forskning eller utdannelse.

e.  Det er også en del andre momenter også - og først og fremst er det en helhetsvurdering.

Av de andre momenter er f.eks. om driften finansieres ved offentlig tilskudd, - og at den ikke tilgodeser medlemmer i en forening.

Hvorledes det skal forholdes med midlene - hvis institusjonen må oppløses, må reguleres nøye.

 

Av de dommer som er avsagt i disse spørsmål - hadde undertegnede to av de mest sentrale i Høyesterett vedrørende NKS og Merkantilt Institutt. 

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Respekt for privatlivet    Betingelser for bruk