Telefon advokater

   Skjerve-Nielssen:

    22 41 12 80

    95 89 93 85

 

Illojale ansatte

Oppstart av illojal konkurrerende virksomhet foretas stadig av illojale medarbeidere, også når de er i ansettelse hos sin arbeidsgiver.

"Utbrytersakene" kjennetegnes ved arbeidstakere som tar sikte på å slutte i en bedrift for å begynne egen virksomhet, i ansettelsestiden etablerer næringsvirksomhet som innebærer illojal konkurranse med arbeidsgiver.

Illojalitet kan referere seg til mange ulike forhold:


           ·          Illojale forsøk på å overta leverandør-forbindelse

           ·         Illojale forsøk på å overta agenturer

           ·          Illojale forsøk på å overta Bedriftens know-how

           ·          Illojale forsøk på å overta Foretnings-konseptet

           ·          Illojale forsøk på å overta kunder og forbindelser

           ·          Illojale forsøk på å overta nøkkelpersonell.

           ·          Illojale forsøk på å overta flere ordinære medarbeidere

 

Det foreligger avgjørelser hos konkurranseutvalget som nærmere fastsetter grensene for de ulike typer illojalitet. Det går en grense mellom den alminnelige handefrihet, og illojalitet.

Lojalitetsprinsippet

 Selve prinsippet og retningslinjene ble første gang nedfelt av Høyesterett i "Viking dommen", i 1990, RT 1990-607 som jeg prosederte og vant i Høyesterett. Høyesterett fastslo:

"Slik jeg ser det, må markedsføringslovens §1 kunne anvendes på arbeidstakere som tar sikte på å slutte i en bedrift for å begynne egen virksomhet, når de som her, i ansettelsestiden etablerer næringsvirksomhet som foretar konkurransehandliner. Lojalitetsprinsippet i den nevnte lovbestemmelse vil imidlertid for forhold i ansettelsestiden, sjelden få selvstendig betydning, i det arbeidstakererns handlefrihet i denne tid vil være sterkt begrenset av hans lojalitets - og troskapsplikt overfor arbeidsgiveren.

Det må legges til grunn at det foreligger en alminnelig og ulovfetet lojalitets - og troskapsplikt i ansettelsesforhold. Straffelovens §§ 275 og 276 må ses som utslag av dette prinsipp. At det eksisterer en slik plikt er også lagt til grunn i den arbeidsrettslige teori."

Dette ulovfestede lojalitetsprinsipp er av betydning i forhold til den ansatte, eller tidligere ansatte, og også i forhold til den ny-oppstartede virksomheten. Virksomheten kan også bli holdt erstatningsansvarlig for illojaliteten, i tillegg til de illojale.

Viktig tidsgrense for illojalitet

Handlefriheten er særlig begrenset mens utbryterne ennå er i ansettelsesforhold hos sin arbeidsgiver.

Det gjelder også når forholdet er oppsagt så lenge oppsigelsesfristen løper.

Etter oppsigelsesfristens  utløp er handlefriheten større for de tidligere ansatte, dvs. det blir vanskeligere å hevde illojalitet.

Men også i den nærmeste periode etter fratredelsen kan illojalitet fastslås.

Det har også vært lagt vekt på om det illojale fremstår som ledd i en planlagt aksjon fra de illojale medarbeidere.

Anbefaling - ta action

Når man får kunnskap om at et slik illojalt utbryterforhold er planlagt, eller på gang, vil det på et tidlig stadium  være sannsynlig at det vil gi økonomisk tap. Økonomisk tap kan gjerne bli tilfelle dersom det har forekommet "Klient/kunde-napping"

Foruten et alminnelig erstatningskrav, som fordrer et dokumentert økonomisk tap, må også andre rettslige sanksjoner vurderes.

En mulighet er å bringe det illojale forholdet inn for Næringslivets Konkurranseutvalg - for brudd på reglene om God Forretningsskikk.

Et annet alternativ er å begjære midlertidig forføyning for Namsretten for å stoppe den illojale virksomheten. Et annet alternativ å reise erstatningssøksmål.

En uttalelse fra næringslivets konkurranseutvalg danner et godt grunnlag for etterfølgende erstatningssak.

Det er mulig å gjøre også det nye konkurrerende selskapet ansvarlig - dvs. at man ikke bare ansvarliggjør de illojale utbryterne.

Men bør man ikke som arbeidsgiver følge og forfølge, visse prinsipper? - spesielt de grovt illojale handlinger. Det må "tas action", ovenfor de illojale utbrytere for å stoppe dem, også pga. den signaleffekt man vil gi fra bedriften - både innad og utad.

Det er viktig å agere raskt i "illojalitetssakene", og ikke la humla suse.

Ved å gi kamp mot den nystartede konkurrenten kan man gjerne stikke kjepper i hjulene for de illojale utbrytere - og selv få erstatning.

Foruten selve prinsippsaken - Vikingdommen har vi ført en rekke erstatningssaker om illojalitet, for domstolene og i konkurranseutvalget.

                                                                                                                                            

                                                                                                     Harald Skjerve-Nielssen

                                                                                                     Høyesterettsadvokat

 

                                                                                                      advokat@s-n.as

          SKJERVE-NIELSSEN & CO ADVOKATFIRMA  |  Akersgaten 45   |   0158 Oslo   |   Logg inn   |  e-mail
agoproductions   ødegaard reklame & design as    Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation      Respekt for privatlivet    Betingelser for bruk